Dit is een demo-winkel. Een geplaatste bestelling zal niet worden verwerkt.

Algemene voorwaarden

 1. Verkoper

  Stofopzolder.be is een merknaam van Topology BVBA met maatschappelijke zetel te Roeselare, Iepersestraat 199 en is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0811 651 359. Het BTW nummer is BE0811.651.359.

 2. Toepassing

  Elke geplaatste bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de verkoper, die steeds deel uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

 3. Prijzen

  De prijzen op de website staan vermeld in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden toegevoegd bij afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling moet verzonden worden. Binnen België betaal je voor bestellingen onder de €85 €4,5 verzendkosten, bestellingen boven de €85 worden gratis verzonden. Bestellingen naar de ons omringende buurlanden, worden gratis verzonden vanaf €120. Onder dit bedrag zijn de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming. Meer info hierover vind je op onze pagina www.stofopzolder.be/verzending.

 4. Offertes

  Al onze offertes zijn vrijblijvend. We zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben. De informatie omtrent de producten of prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 5. Bestelling

  Na het plaatsen van je bestelling krijg je een automatisch gegenereerde email met de bevestiging van je bestelling. Indien een artikel toch niet meer voorradig is krijg je hiervan binnen de twee werkdagen bericht. Bestellingen kunnen enkel via de webshop geplaatst worden. Er worden geen bestellingen of wijzigingen aan online geplaatste bestellingen aanvaard via email, facebook, of andere media.

 6. Afbeeldingen

  Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, info betreffende gewicht, afmetingen, kleuren enz... op www.stofopzolder.be gelden slechts bij benadering. Ze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Kleuren op foto kunnen in zekere mate afwijken van de werkelijkheid en de weergave bij u thuis kan afhangen van de kwaliteit van het gebruikte beeldscherm.

 7. Betaling

  Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen kan je kiezen uit verschillende mogelijkheden. Betaal je via overschrijving dan worden de goederen 7 dagen voor jou gereserveerd. Hebben we na deze periode nog geen betaling ontvangen, dan worden de goederen opnieuw te koop aangeboden. Je wordt hiervan via mail op de hoogte gebracht.

 8. Levering

  Producten worden geleverd naar landen waarvan de verzendkosten beschreven worden op pagina www.stofopzolder.be/verzending. Indien je naar een ander land wil laten verzenden neem je contact met ons op via mail, info@stofopzolder.be. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper. Na ontvangst van de betaling wordt het pakje binnen de twee werkdagen verstuurd tenzij anders aangegeven op de home pagina Stofopzolder.be bvb. door verlofperiode. Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op twee werkdagen, dit is louter indicatief, niet bindend. Stofopzolder is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen door omstandigheden bij Bpost. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de aankoop of tot een betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper.

 9. Eigendomsvoorbehoud

  De bestelde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten qua verzending, nalatigheidsinteresten, … Bij niet betaling blijven de goederen onze eigendom en worden ze doorverkocht aan andere consumenten.

 10. Terugsturen

  Als consument heb je het recht om af te zien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Hiervoor hoef je geen reden of motief op te geven en geen boete te betalen. Wil je van dit recht gebruik maken dan breng je ons hiervan via mail op de hoogte (info@stofopzolder.be) en stuur je de goederen op eigen kosten naar ons terug: Stofopzolder, Iepersestraat 199, 8800 Roeselare, België. De goederen moeten in originele staat en verpakking zijn. Patronen zijn ongeopend, stoffen niet verknipt. Stoffen nemen we terug vanaf een minimumlengte van 1m.

  Wat wordt uitgesloten van retourrecht?

  • Goederen die speciaal voor de koper besteld werden, kunnen niet teruggestuurd worden.
  • Goederen die met korting b.v. tijdens soldenperiodes aangekocht werden, kunnen niet geretourneerd worden.
  • Workshops en beurtenkaarten worden bij annulering niet terugbetaald.

 11. Klachten

  Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek, of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden via info@stofopzolder.be. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper, dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 12. Waarborg

  Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 13. Overmacht

  Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer, tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 14. Risico van verzending

  Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending door Bpost of DPD. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk blijft.

 15. Persoonsgegevens

  Door het plaatsen van een bestelling op Stofopzolder.be gaat de koper akkoord met het verwerken en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, de levering en het opmaken van de factuur, de administratie van het klantenbestand, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant hiervoor uitdrukkelijk zijn of haar akkoord gegeven heeft tijdens het bestelproces. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering en ten allen tijde het recht je te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 16. Toepasselijk recht

  Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Stofopzolder behoudt zich het recht ten allen tijde en zonder te verwittigen de voorwaarden te wijzigen.